Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Báo giá hóa chất tinh khiết

BẢNG BÁO GIÁ HÓA CHẤT TINH KHIẾT DÙNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Công ty Cổ phần Pentaco Việt Nam xin kính gửi quý khách hàng  danh mục dụng cụ thủy tinh
dành cho phòng thí nghiệm như sau:

 
Tên Hàng Loại Quy cách ĐVT Công Thức Hóa Học
Acetone ar Chai Chai 500ml 1L CH3-CO-CH3
Acetonitril ar Chai 500ml 1L C2H3N
Acid acetic  ar Chai 500ml 1L CH3COOH
Acid ascorbic ar Lọ 25g 1Kg C6H8O6
Acid bengoic ar Lọ 250g 1Kg C6H5COOH
Acid boric ar Lọ 500g 1Kg H3BO3
Acid chlohydric ar Chai 500ml 1L HCl
Acid citric ar Lọ 500g 1Kg C6H8O7
Acid flohydric ar Chai 500ml 1L HF
Acid formic ar Chai 500ml 1L HCOOH
Acid lactic ar Chai 500ml 1L CH3CH(OH) COOH
Acid nitric ar Chai 500ml 1L HNO3
Acid oleic ar Chai 500ml 1L C17H33COOH
Acid oxalic ar Lọ 500g 1Kg H2C2O4
Acid perchloric ar Chai 500ml 1L HClO4
Acid phosphoric ar Chai 500ml 1L H3PO4
Acid salysilic ar Lọ 250g 1Kg C7H6O3
Acid sulfosalicylic ar Lọ 100g 1Kg C7H6O6S2H2O
Acid sulphuric ar Chai 500ml 1L  H2SO4
Acid sulfamic ar Lọ 100g 1Kg HO.SO2NH2
Aminobenzensulfonic acid (A.sulfanilic) ar Lọ 100g 1Kg C6H7NO3S
Acid Stearic ar Lọ 500g 1Kg C17H35COOH
Acid Tartaric ar Lọ 500g 1Kg C4H6O6
Trichlorua axetic ar Lọ 500g 1Kg CCl3COOH
2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric) ar Lọ 25g 1Kg C6H3O7N3
Acid Pyrogalic ar Lọ 100g 1Kg C6H603
Amonium  acetate ar Lọ 500g 1Kg CH3COONH4
Acetal dehyt ( Etanal, andehit axetic ) ar Chai 500ml 1L CH3CHO
Amonicacbonate ar Lọ 500g 1Kg (NH4)2CO3
Amonium bicarbote ar Lọ 500g 1Kg NH4HCO3
Amonium Bicromate ar Lọ 500g 1Kg (NH4)2Cr2O7
Amonium Chloride ar Lọ 500g 1Kg NH4Cl
Amonium citrate ar Lọ 500g 1Kg (NH4)3C6H5O7
Amonium Florua ar Lọ 250g 1Kg NH4F
Ammonia solution ar Chai 500ml 1L NH4OH
Amonium Molybdate ar Lọ 500g 1Kg (NH4)6Mo7O24
Ammonium Nitrate ar Lọ 500g 1Kg NH4NO3
Amonium Oxalate ar Lọ 500g 1Kg (NH4)2C2O4
Amonium sulfua ar Chai 500ml 1L (NH4)2S
Ammonium Persulphate    ar Lọ 500g 1Kg (NH4)2S2O8
Amoni dihydrophosphat ar Lọ 500g 1Kg (NH4)H2PO4
Amonium hydrophosphat ar Lọ 500g 1Kg (NH4)2HPO4
Ammonium ferric sulfate ar Lọ 500g 1Kg NH4Fe(SO4)2
Ammonium sulfate ar Lọ 500g 1Kg (NH4)2SO4
Amonium sulfuacianide ar Lọ 500g 1Kg NH4SCN
Amonium nikel sulphate ar Lọ 500g 1Kg NiSO4(NH4)SO4
Amonium metavadate ar Lọ 100g 1Kg NH4VO3
Angtimon trioxyt ar Lọ 500g 1Kg Sb2O3
Angtimoncloride ar Lọ 500g 1Kg SbCL3
Anilin ar Chai 500ml 1L C6H5NH2
Bạc nitrat (0.1kg) ar Lọ 100g 1Kg AgNO3
Silver sulphate ar Lọ 100g 1Kg Ag2SO4
Barium hydroxit ar Lọ 500g 1Kg Ba(OH)2
Barium Carbonate ar Lọ 500g 1Kg BaCO3
Barium Chloride ar Lọ 500g 1Kg BaCl2
Barium nitate ar Lọ 500g 1Kg Ba(NO3)2
Barium sulfate ar Lọ 500g 1Kg BaSO4
Benzen ar Chai 500ml 1L C6H6
Benzan dehyt ar Chai 500ml 1L C6H5CHO
Benzyl alcohol ar Chai 500ml 1L C6H5CH2OH
Bismut nitrate ar Lọ 500g 1Kg Bi(NO3)3
Brom lỏng ar Chai 500ml 1L Br2
n-Butanol ar Chai 500ml 1L C4H9OH
Buthyl axetat ar Chai 500ml 1L C4H10CH3COO
Cadimi sulfate ar Lọ 100g 1Kg CdSO4
Cadimi chlorite ar Lọ 100g 1Kg CdCl2
Cadimi nitrate ar Lọ 100g 1Kg Cd(NO3)2
Calcium acetat ar Lọ 500g 1Kg Ca(CH3COO)2
Calcium Chloride ar Lọ 500g 1Kg CaCl2
Calcium carbonate ar Lọ 500g 1Kg CaCO3
Calcium hydroxide ar Lọ 500g 1Kg Ca(OH)2
Calcium nitrat ar Lọ 500g 1Kg Ca(NO3)2
Calcium oxide ar Lọ 500g 1Kg CaO
Calcium Florua ar Lọ 500g 1Kg CaF2
Calcium sulfate ar Lọ 500g 1Kg CaSO4
Carbon tetrachloride ar Chai 500ml 1L CCl4
Lead (II) acetate basic ar Lọ 500g 1Kg Pb(CH3COO)Pb(OH)2
Lead (II) Acetat trihydrate ar Lọ 500g 1Kg Pb(CH3COO)2.3H2O
Lead Nitrate ar Lọ 500g 1Kg Pb(NO3)2
Lead oxide (Vàng) ar Lọ 500g 1Kg PbO
Lead oxide (đỏ) ar Lọ 500g 1Kg Pb3O4
Chloro Benzen ar Chai 500ml 1L C6H5Cl
Trichloromethane ar Chai 500ml 1L CHCl3
Chromic trioxide ar Lọ 500g 1Kg CrO3
Crom (III) oxyt ar Lọ 500g 1Kg Cr2O3
Crom chlorite ar Lọ 500g 1Kg CrCl3
Crom nitrate ar Lọ 500g 1Kg Cr(NO3)3
Coban chloride ar Lọ 100g 1Kg CoCl2.5H2O
Coban nitrate ar Lọ 100g 1Kg Co(NO3)2
Coban sulfate ar Lọ 100g 1Kg CoSO4
Cyclohexane ar Chai 500ml 1L C6H12
Cyclohexanone ar Chai 500ml 1L C6H10O
Dextrin ar Lọ 500g 1Kg (C6H10O5)n.xH2O
Starch soluble (Tinh bột tan) ar Lọ 500g 1Kg (C6H10O5)n
Đồng bột ar Lọ 500g 1Kg Cu
Copper (II) oxide ar Lọ 500g 1Kg CuO
Copper (II) sulfate anhydrous ar Lọ 500g 1Kg CuSO4
Copper (II) sulfate pentahydrate ar Lọ 500g 1Kg CuSO45H2O
Cupric  I chloride ar Lọ 500g 1Kg CuCl
Cupric II choride ar Lọ 500g 1Kg CuCl2
Cupric nitrate ar Lọ 500g 1Kg Cu(NO3)2.3H2O
1,4 Dioxan ar Chai 500ml 1L C4H8O2
Diethanol amine ar Chai 500ml 1L C4H11NO2
Dichloroethane ar Chai 500ml 1L ClCH2CH2Cl
Dibuty phthalate ar Chai 500ml 1L C6H4(COOC4H9)2
Dimethylfocmamide ar Chai 500ml 1L  
E.D.T.A (Ethylendiamine tetraacetic acid disodium salt) ar Lọ 250g 1Kg C10H14Na2N2O8.2H2O
EDTA (Acid) ar Lọ 250g 1Kg  
Etherpentrol    30*60 ar Chai 500ml 1L  
Etherpentrol   60*90 ar Chai 500ml 1L  
Ethyl acetate ar Chai 500ml 1L C2H5CH3COO
Ethanol 99,7% ar Chai 500ml 1L C2H5OH
Ethylen diamin ar Chai 500ml 1L H2NCH2CH2NH2
Formaldehyt solution ar Chai 500ml 1L HCHO
Gelatin ar Lọ 500g 1Kg  
Glucose ar Lọ 500g 1Kg C6H12O6
Glycerol ar Chai 500ml 1L C3H8O3
Hecxan methylentetramin ar Lọ 500g 1Kg C6H12N4
Hydrogen peoxide ar Chai 500ml 1L H2O2
Iodine ar Lọ 250g 1Kg I2
Iso amyl alcohol ar Chai 500ml 1L (CH3)2CHCHCH2OH
Isopropyl alcohol ar Chai 500ml 1L CH3CHOHCH3
Zinc  acetat ar Lọ 500g 1Kg Zn(CH3COO)2
Zinc powder (bột) ar Lọ 500g 1Kg Zn
Zinc chlorua ar Lọ 500g 1Kg ZnCl2
Zinc granular ar Lọ 500g 1Kg Zn
Zinc  nitrate ar Lọ 500g 1Kg Zn(NO3)2
Zinc oxide ar Lọ 500g 1Kg ZnO
Zinc Sulphate ar Lọ 500g 1Kg ZnSO4
Potassium Metal ar Lọ 100g 1Kg K
Potassium aluminum sulfat (Phèn kép) ar Lọ 500g 1Kg KAl(SO4)2
Potassium Bichromate ar Lọ 500g 1Kg K2Cr2O7
Potassium Bicarbonate ar Lọ 500g 1Kg KHCO3
Potassium Biphtalate ar Lọ 500g 1Kg C6H5CO2KCO2
Potassium Bromua ar Lọ 500g 1Kg KBr
Potassium Bromate ar Lọ 500g 1Kg KBrO3
Potassium Carbonate ar Lọ 500g 1Kg K2CO3
Potassium chlorate ar Lọ 500g 1Kg KClO3
Potassium chloride ar Lọ 500g 1Kg KCl
Potassium chromate ar Lọ 500g 1Kg K2CrO4
Potassium dihydrophotphate ar Lọ 500g 1Kg KH2PO4
Potassium Ferocyanide ar Lọ 500g 1Kg K4Fe(CN)6
Potassium Floride ar Lọ 500g 1Kg KF
Potassium hydrophophate ar Lọ 500g 1Kg K2HPO4
Potassium hydroxide ar Lọ 500g 1Kg KOH
Potassium Iodate ar Lọ 500g 1Kg KIO3
Potassium Iodide ar Lọ 500g 1Kg KI
Potassium Sodium tactrate ar Lọ 500g 1Kg C4H4KNaO6
Potassium nitrate ar Lọ 500g 1Kg KNO3
Potassium nitrite ar Lọ 500g 1Kg KNO2
Potassium oxalate ar Lọ 500g 1Kg K2C2O4
Potassium Permanganate ar Lọ 500g 1Kg KMnO4
Potassium persulphate ar Lọ 500g 1Kg K2S2O8
Potassium pyrosulphate ar Lọ 500g 1Kg K2S2O7
Potassium thiocyanide ar Lọ 500g 1Kg KSCN
Potassium sulphate ar Lọ 500g 1Kg K2SO4
Potassium antimol tactrat ar Lọ 500g    
Potassium hydrosulphate ar Lọ 500g 1Kg KHSO4
Lưu huỳnh ar Lọ 500g 1Kg S
Lactose ar Lọ 500g 1Kg C12H22O11
Lithium hydroxyt ar Lọ 500g 1Kg LiOH
Lithium sulfate ar Lọ 500g 1Kg Li2SO4
Lithium chloride ar Lọ 500g 1Kg LiCl
Magnesium powder ar Lọ 250g 1Kg Mg
Magie oxyt ar Lọ 250g 1Kg MgO
Magnesium  chloride ar Lọ 500g 1Kg MgCl2.6H2O
Magie nitrate ar Lọ 500g 1Kg Mg(NO3)2
Magnesium Sulphate ar Lọ 500g 1Kg MgSO4.7H2O
Manganese (IV) oxide ar Lọ 250g 1Kg MnO2
Manganese nitrat 50% ar Chai 500ml 1L Mn(NO3)2
Manganese chloride tetrahydrate ar Lọ 500g 1Kg MnCl2.4H2O
Manganese  sulphate monohydrate ar Lọ 500g 1Kg MnSO4.H2O
Methanol ar Chai 500ml 1L CH3OH
Methylene Chloride ar Chai 500ml 1L CH2Cl2
Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate ar Lọ 500g 1Kg (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
N.Hexan ar Chai 500ml 1L C6H14
Naphthalene ar Lọ 250g 1Kg C10H8
Sodium Metal ar Lọ 250g 1Kg Na
Sodium acetate anhydrous ar Lọ 500g 1Kg CH3COONa
Sodium benzoat ar Lọ 250g 1Kg NaC6H5COO
Sodium bicarbonate ar Lọ 500g 1Kg NaHCO3
Sodium bisulfate ar Lọ 500g 1Kg NaHSO4
Sodium bisulfite ar Lọ 500g 1Kg NaHSO3
SodiumTung St¸t ar Lọ 500g 1Kg Na2WO4.H2O
Sodium Bromua ar Lọ 500g 1Kg NaBr
Sodium Metaborate ar Lọ 500g 1Kg NaBO2
Sodium metabisulfite AR Lọ 500g 1Kg Na2S2O5
Sodium Cromate ar Lọ 500g 1Kg Na2CrO4
Sodium Carbonate anhydrous ar Lọ 500g 1Kg Na2CO3
Sodium chloride ar Lọ 500g 1Kg NaCl
Sodium Citrat ar Lọ 500g 1Kg C6H5Na3O7
Sodium photphate dibasic ar Lọ 500g 1Kg Na2HPO4
Sodium floride ar Lọ 500g 1Kg NaF
Sodium hydroxide ar Lọ 500g 1Kg NaOH
Sodium hypochlorite solution ar Lọ 500g 1Kg NaOCl
Sodium photphate monobasic ar Lọ 500g 1Kg NaH2PO4
Sodium Iodide ar Lọ 500g 1Kg NaI
Sodiummolybdate ar Lọ 500g 1Kg Na2MoO4
Sodium nitrate ar Lọ 500g 1Kg NaNO3
Sodium nitrite ar Lọ 500g 1Kg NaNO2
Sodium oxalate ar Lọ 500g 1Kg Na2C2O4
Sodium peoxyt    97% ar Lọ 500g 1Kg Na2O2
Sodium phosphate ar Lọ 500g 1Kg Na3PO4
Sodium pyrophosphate ar Lọ 500g 1Kg Na4P2O7
Sodium Salicylate ar Lọ 250g 1Kg NaC7H5O3
Sodium silicate ar Lọ 500g 1Kg Na2SiO3
Sodium sulfite ar Lọ 500g 1Kg Na2SO3
Sodium sulfide ar Lọ 500g 1Kg Na2S
Sodium sulfua cyanide ar Lọ 500g 1Kg NaSCN
Sodium sulphate anhydrous ar Lọ 500g 1Kg Na2SO4
Sodium state ar Lọ 500g 1Kg Na2SnO3
Sodium tetraborate ar Lọ 500g 1Kg Na2B4O710H2O
Sodium thiosulfate ar Lọ 500g 1Kg Na2S2O3
Aluminium powder ar Lọ 500g 1Kg Al
Aluminium sheet ar Lọ 250g 1Kg Al
Aluminium chloride ar Lọ 500g 1Kg AlCl3.6H2O
Aluminium oxide ar Lọ 500g 1Kg Al2O3
Aluminium nitrate ar Lọ 500g 1Kg Al(NO3)3
Aluminium Sunfate ar Lọ 500g 1Kg Al2(SO4)3
Aluminium amonisunfate ar Lọ 500g 1Kg AlNH4(SO4)2
Nicken chloride ar Lọ 500g 1Kg NiCl2
Nicken nitrate ar Lọ 500g 1Kg Ni(NO3)2
Nicken sulfate ar Lọ 500g 1Kg Ni2SO4
n.Octanol ar Chai 500ml 1L C8H17OH
Parafin liquide CP Chai 500ml 1L  
Peptol ar Lọ 250g 1Kg  
Phenol ar Lọ 500g 1Kg C6H5OH
Photpho đỏ ar Lọ 500g 1Kg P
Pyridine XL Chai 500ml    
Ferrous (II) sulphate ar Lọ 500g 1Kg FeSO4
Iron reduced powder ar Lọ 500g 1Kg Fe
Ferric (III) cholride ar Lọ 500g 1Kg FeCl3
Ferrous (II) chloride ar Lọ 500g 1Kg FeCl2
Ferric   nitrate ar Lọ 500g 1Kg Fe(NO3)3
Iron (III) oxide ar Lọ 500g 1Kg Fe2O3
Ferrous sulphide ar Lọ 500g 1Kg FeS
Ferric (III) sulfate ar Lọ 500g 1Kg Fe2(SO4)3
Soda lime (Canxi txia) ar Lọ 500g 1Kg  
             

CÔNG TY CỔ PHẦN PENTACO VIỆT NAM

Địa chỉ :Số 14, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04-62614222- Fax:04-62614234
Email: pentacovietnam@gmail.com– Web:pentacovietnam.com
 PENTACO VIỆT NAM trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm có chất lượng tốt nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình nhất !!!

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến


Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0975 694 660
 

Hóa chất Công nghiệp
Mr Kiên:    0904 790 251
Mr. Hữu:   093 444 7718

Hóa chất, dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm

Mr Thái:     0946 14 12 91
Mr. Hữu:    093 444 7718

 


 

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 6
 
  •   Hôm nay 167
  •   Tháng hiện tại 6,103
  •   Tổng lượt truy cập 643,166
anhhoachatcongnghiep
CÔNG TY CỔ PHẦN PFC GROUP
Địa chỉ : Số 14, Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nôi
VP đại diện
Miền Nam  
            
:Số 131 đường 2A, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 024.62614222
Fax : 024.62614234
Email : info@pfcgroup.com.vn


 

Nhập Email để nhận những thông tin mới nhất